13 Ιαν 2008

Πρόταση αναμόρφωσης οικογενειακού δικαίου


Από : τους δικηγόρους Δ.Σ.Α. Μητσοπούλου Ελένη και Παπαρρηγόπουλο Ιωάννη


Για λογαριασμό : του Σ.Υ.Γ.Α.Π.Α.


Μέθοδος : υποβολή ενιαίου κειμένου διατάξεων Αστικού Κώδικα με αφαίρεση εδαφίων και πρόσθεση νέων.


Σκοπός : η κατά το δυνατόν παραμονή κοντά σε επιτυχημένους θεσμούς και διατάξεις για να διευκολυνθεί η εισαγωγή νέων θεσμών.


Αναδρομική δύναμη : Οι νέες διατάξεις καταλαμβάνουν και τις ήδη ρυθμισμένες με δικαστικές αποφάσεις βιωτικές σχέσεις.


Ι) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ


Α) στην εισαγωγή δίνεται ορισμός της οικογένειας, της προστασίας της οικογενειακής ζωής και του παιδοκεντρικού συστήματος του δικαίου μας.

Πρακτική σημασία : (1) ο Α.Κ. προστάτευει τον γάμο ενώ τώρα προστατεύεται η οικογένεια. (2) Η «οικογενειακή ζωή» περιλαμβάνει τις σχέσεις που υφίστανται, αυτές που πρέπει να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν καθώς και την άρση κάθε διατάραξης τους (νομολογία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).


Β) Άρθρο 1386 ότι οι σύζυγοι είναι ίσοι μεταξύ τους και στις σχέσεις τους με τα τέκνα κατά την διάρκεια και μετά την λύση του γάμου.

Πρακτική σημασία : επαναλαμβάνεται η διάταξη της Ε.Σ.Δ.Α. που ήδη ισχύει.

Άρθρο 1442 καλούνται σε περίπτωση διαζυγίου, εκτός από τον σύζυγο και οι ανιόντες - κατιόντες να καταβάλουν διατροφή προς τον μη δυνάμενο να εργαστεί σύζυγο.

Πρακτική σημασία : Αφορά την περίπτωση που κάποιος σύζυγος αντιδρά στην έκδοση διαζυγίου και για πολλά έτη και ταυτόχρονα ζητάει διατροφή από τον άλλο.

Άρθρο 1481 Τα τεκμήρια των διατάξεων οικογενειακού δικαίου του αστικού κώδικα είναι μαχητά και η διενέργεια ιατρικών εξετάσεων με εξέταση DNA είναι υποχρεωτική εφόσον τη ζητήσει ένας διάδικος.

Πρακτική σημασία : αφορά κυρίως την εξακρίβωση της βιολογικής πατρότητας εκεί όπου οι νομικοί δεσμοί πηγάζουν από την βιολογική καταγωγή και όχι από τον νόμο (γάμος) ή αποκλείονται όπως στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Άρθρο 1496 η διατροφή που επιδικάζει το δικαστήριο αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος σε ποσοστό ίσο με τον πληθωρισμό.

Πρακτική σημασία : αποφεύγονται οι επαναλήψεις δικών ανά διετία χωρίς ν’ αποκλείεται μιά νέα κρίση λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών.

Άρθρο 1506 και 1515 Καταργούνται όλες οι διατάξεις για τα τέκνα χωρίς γάμο των γονέων, ότι ισχύει για τα εντός ισχύει και για τα εκτός γάμου. Επώνυμο παίρνει της μητέρας και μετά την αναγνώριση παίρνει αμφοτέρων.

Πρακτική σημασία : ο πατέρας παύει να έχει «ανενεργό» γονική μέριμνα και καταργούνται όλες οι διακρίσεις σε βάρος του παιδιού.

Άρθρο 1513 Το δικαστήριο ορίζει την πόλη κατοικίας του τέκνου. Οι γονείς έχουν από κοινού (α) γονική μέριμνα (ισχύει σήμερα) και (β) συν – επιμέλεια και εναλλάξ ο καθένας έχει την (γ) φροντίδα του προσώπου του τέκνου γιατί το τέκνο διαμένει εναλλάξ και κατά μεγάλες περιόδους στην πόλη νομίμου κατοικίας στο σπίτι κάθε γονέα που έχει εναλλάξ την φροντίδα.

Πρακτική σημασία : Η πιο σημαντική πρόταση η οποία διευρύνει και αποκαθσιτά τα δικαιώματα του γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο σε όφελος του παιδιού ενώ περιορίζει την αρμοδιότητα ατυού που ζει με το τέκνο στην «φροντίδα» σε τρέχοντα ζητήματα. Παράλληλα, δεν αποκλείονται οι συμφωνίες των διαδίκων.

Η σολομώντειος λύση αναγκάζει τους διάδικους να εξειδικεύσουν τη λύση που θα δοθεί στις πραγματικές ανάγκες τους. Η γυναίκα παύει να «παίρνει τα παιδιά και να φεύγει». Ότι συμφωνεί να δώσει ο ένας γονέας στον άλλο είναι αυτό που αργότερα θα πάρει άρα η λύση που τελικά θα δοθεί θα είναι πιο ρεαλιστική.

Άρθρο 1520 και 1532 η επικοινωνία είναι ελεύθερη και αν χρειαστεί ρυθμίζεται από το δικαστήριο. Η επικοινωνία είναι υποχρέωση όχι δικαίωμα ενός γονέα. Η απόφαση εκτελείται με δικαστικό επιμελητή – κοινωνικό λειτουργό ο οποίος βεβαιώνει και τυχόν παρακώλυση. Σε επανειλημένη παρακώλυση ή σε αδιάφορο γονέα το δικαστήριο δίνει το παιδί στον ανυπαίτιο γονέα.

Πρακτική σημασία : Οι χρηματικές ποινές και η έμμεσος εκτέλεση δεν αποδίδουν γιατί ακόμα και να εισπραχθούν (πράγμα που σπάνια γίνεται) τα χρήματα αυτά από το παιδί λείπουν. Αντίθετα, η αναγκαστική εκτέλεση και η απειλή αφαίρεσης της φροντίδας του παιδιού από το δικαστήριο αναγκάζει αυτόν που φορντίζει το παιδί να επιδιώκει την επικοινωνία με τον άλλο γονέα. Ομοίως έχει συνέπειες και ο αδιάφορος που δεν επικοινωνεί με το παιδί. Ακόμα απαγορεύεται η σύνδεση καταβολής διατροφής και επικοιωνίας. Τέλος, δίνεται λύση στο θέμα της συχνά υποβαλόμενης απο ένα γονέα άρνησης επικοινωνίας λόγω αποξένωσης του παιδιού γιατί αυτή θα γίνεται παρούσια δικαστικού επιμελητού – κοινωνικού λειτουργού και όχι όπως σήμερα γίνεται παρουσία της μητέρας.


Γ) Προτείνεται νέα κατάταξη γιατί το τέταρτο βιβλίο του Αστικού Κώδικα περί οικογενειακού δικαίου σήμερα έχει μια δομή χωρίς λογική, λείπουν ολόκληρα κεφάλαια (5ο, 6ο, 13ο) και πολλά άρθρα και επίσης έχει πολλά κενά

Εισαγωγή :

Ορισμοί οικογένειας, προστασίας οικογενειακής ζωής, αρχή του παιδοκεντρικού συστήματος των οικογενειακών σχέσεων.

Κεφάλαιο Πρώτο

ΜΝΗΣΤΕΙΑ, ΓΑΜΟΣ , ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΑΜΟ, ΑΚΥΡΟΣ ΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Κεφάλαιο Δεύτερο

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ, ΥΙΟΘΕΣΙΑ, ΑΝΑΔΟΧΗ

Κεφάλαιο Τρίτο

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Κεφάλαιο Τέταρτο

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΙΙ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Η αίτηση παροχής δικαστικής προστασίας είναι δικαίωμα του διαδίκου και δεν μπορεί να γίνεται αναγκαστικά από τον νόμο.

¨Όταν όμως ζητηθεί να ρυθμιστούν βιωτικές σχέσεις που η μία επιδρά πάνω στην άλλη τότε επιβάλλεται η ενιαία ρύθμιση.

Όλες οι συμφωνίες των διαδίκων που δεν προσκρούουν σε κανόνα δημόσιας τάξης είναι υποχρεωτικές για το δικαστήριο.

Έτσι :


Α) Διατηρείται η δίκη στο Πολυμελές Πρωτοδικείο για το διαζύγιο καθώς και το επιτυχημένο συναινετικό διαζύγιο. Διατηρείται η δίκη στο μονομελές πρωτοδκείο για τις λοιπές διαφορές που δεν αφορούν τα παιδιά.

Εισάγεται νέος και ανεξάρτητος θεσμός της «ενιαίας δίκης» στο Πολυμελές Πρωτοδικείο όπου εκτός από την δυνητική σώρευση με τη δίκη διαζυγιίου, υποχρεωτικά σωρεύονται όλες οι διαφορές που αφορούν (1) την συνεπιμέλεια (2) την διατροφή (3) την εναλλάξ ανάθεση της φροντίδας (4) τον καθορισμό τόπου κατοικίας (5) την τύχη της οικογενειακής στέγης όταν υπάρχουν παιδιά.

Όλες οι διαφορές σωρεύονται υποχρεωτικά σε ένα δικόγραφο και βγαίνει μία απόφαση που ισχύει σε βάθος χρόνου.

Εάν χρειαστεί μεραρρύθμιση για οποιοδήποτε λόγο η απόφαση, μεραρρυθμίζεται μόνο το σχετικό κεφάλαιο.

Πρακτική σημασία : αποφεύγονται οι πολλαπλές δίκες που επαναλαμβάνονται κάθε δύο χρόνια, πράγμα το οποίο εξαντλεί ψυχολογικά και οικονομικά τους διάδικους και επιβαρύνει τα πινάκια.


Β) Το ίδιο για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων που υποχρεωτικά γίνεται σε μία δίκη.


Γ) Η σύνθεση του μονομελούς και τουλάχιστον για τον εισηγητή του πολυμελούς συκροτείται από δικαστή που έχει εξειδίκευση «οικογενειακού δικαστή» από την εθνική σχολή δικαστών.


Δ) Το τέκνο ακούγεται υποχρεωτικά από τον οικογενειακό δικαστή παρουσία κοινωνικού λειτουργού εφ’ όσον το ζητήσει ένας διάδικος.


ΙΙΙ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝΚΕΙΜΕΝΩΝ

Α) Οργανισμός δικαστηρίων και ιδιαίτερα νομοθεσία περί εθνικής σχολής δικαστών ως προς την εισαγωγή του «οικογενειακού δικαστή».


Β) Νομοθεσία περί δικαστικών επιμελητών ως προς την πρόσληψη δικαστικών επιμελητών με ειδικότητα κοινωνικού λειτουργού αλλά και ως προς την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων επικοινωνίας.


Γ) Ενεργοποιήση – συμπλήρωση νομοθεσίας περί κοινωνικών υπηρεσιών που «ακούν» τα τέκνα κατά την διεξαγωγή δικών οικογενειακού δικαίου.
Δεν υπάρχουν σχόλια: