6 Φεβ 2014

Διαμεσολαβητής για γονείς στο εξωτερικόΗ Διαμεσολαβητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Διεθνή Απαγωγή Ανήλικων Τέκνων από Γονείς

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/000c205a13/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%AD%CE%BA%CE%BD%CF%89%CE%BD.html
  
Η θέση του Διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Διεθνή Απαγωγή Ανήλικων Τέκνων από Γονείς δημιουργήθηκε το 1987 κατόπιν πρωτοβουλίας του Λόρδου Plumb προκειμένου να παρέχεται βοήθεια σε παιδιά, τα οποία προέρχονται από μικτούς γάμους που έχουν διαλυθεί και τα οποία έχουν απαχθεί από τον ένα γονέα. Η Roberta Angelilli ορίσθηκε Διαμεσολαβητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2009, μετά την Marie-Claude Vayssade (1987-1994), την Mary Banotti (1995-2004) και την Evelyne Gebhardt (2004-2009).
Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή είναι να προσπαθεί να καταλήξει σε εκούσια συμφωνία μεταξύ του απαγωγέα γονέα και του άλλου γονέα, ενώ πάντοτε προέχουν τα συμφέροντα του παιδιού. Δεδομένου ότι κάθε παιδί δικαιούται να έχει και τους δύο γονείς του, ένας από τους δύο γονείς μπορεί να ζητήσει την εφαρμογή διαδικασίας διαμεσολάβησης.
Τι είναι διαμεσολάβηση;
Η διαμεσολάβηση είναι μια μορφή εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών με στόχο τον καθορισμό της θετικής διαχείρισης των συγκρούσεων. Στόχος της είναι να ωθήσει τα μέρη στην εύρεση αμοιβαία αποδεκτής και ικανοποιητικής λύσης μέσω της παροχής βοήθειας από τρίτο μέρος: τον διαμεσολαβητή.
Για περιπτώσεις διεθνούς απαγωγής τέκνων, σκοπός της διαμεσολάβησης είναι η επίτευξη συμφωνίας κατόπιν διαπραγμάτευσης με γνώμονα αποκλειστικά το συμφέρον του ανηλίκου. Η βασική αρμοδιότητα της Διαμεσολαβήτριας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Διεθνή Απαγωγή Ανήλικων Τέκνων από Γονείς είναι να βοηθά τους γονείς να βρίσκουν την καλύτερη λύση για το καλό του παιδιού τους. Συνεπώς, πρέπει να τονιστεί ότι το θεμελιώδες καθήκον της Διαμεσολαβήτριας είναι να διασφαλίζει ότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του απαχθέντος παιδιού. Προκειμένου να μην υποβάλλονται τα παιδιά και οι γονείς σε συναισθηματική ένταση και ψυχολογική αναστάτωση από τις νομικές διαδικασίες, η Διαμεσολαβήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης της διαφοράς, δηλαδή τη διαμεσολάβηση.

Μέθοδοι της διαδικασίας διαμεσολάβησης.
Γονείς που επιθυμούν να προβούν σε διαδικασία διαμεσολάβησης καλούνται να προσέλθουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στον τόπο διαμονής του ανηλίκου (ανάλογα με τις συνθήκες της υπόθεσης) για να συζητήσουν σχετικά με τη διαφορά τους ανοιχτά και εκτός της αυστηρής νομικής διαδικασίας• η εν λόγω διαδικασία παρέχει έγκυρη και ουσιαστική υποστήριξη στις προσπάθειες να καταστεί μια τέτοια συζήτηση εφικτή και επωφελής.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα και ο επαγγελματικός χαρακτήρας μιας συνεδρίας διαμεσολάβησης, η Διαμεσολαβήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Διεθνή Απαγωγή Ανήλικων Τέκνων συμβάλλει στη σύσταση μιας κατάλληλης ομάδας διαμεσολαβητών για κάθε ειδική υπόθεση.
Πλεονεκτήματα και αποτελέσματα της διαδικασίας.
Η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των μερών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης μπορεί να αποτρέψει την άσκοπη αλλαγή κατοικίας του παιδιού, επιτρέπει στους γονείς να αντιμετωπίζουν ενεργά και αποτελεσματικά όλα τα ζητήματα που αφορούν την οικογένεια και είναι ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή από τις δικαστικές διαδικασίες. Μόλις γίνει κατανοητή και αποδεκτή, και υπογραφεί από όλα τα μέρη, η συμφωνία μπορεί να υποβληθεί ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο μπορεί να βεβαιώσει τους όρους της στο πλαίσιο δικαστικής εντολής που θα αναγνωρίζεται και θα εφαρμόζεται σε άλλες χώρες.
Ο ρόλος του διαμεσολαβητή
Ο αριθμός των μικτών γάμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνεται διαρκώς. Σε περίπτωση διάλυσης ενός τέτοιου γάμου, οι πρώην σύζυγοι αποφασίζουν συχνά να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Εάν ένα ζευγάρι έχει κάποιο παιδί, η κατάσταση μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα περίπλοκη. Συχνά, μετά το χωρισμό των γονέων, ο γονέας που δεν έχει το δικαίωμα επιμέλειας του παιδιού/των παιδιών, το/τα απαγάγει ή αρνείται να το/τα επιστρέψει μετά από την άσκηση του δικαιώματος επίσκεψής του.
Ένα άλλο σενάριο είναι ακόμα συχνότερο: τα παιδιά μετακινούνται ή κρατούνται από τον γονέα που ασκεί το δικαίωμα επιμέλειας, αλλά χωρίς την έγκριση του άλλου γονέα. Τούτο συνιστά παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων του άλλου γονέα και οδηγεί συχνά σε δικαστικές διαδικασίες.
Η κύρια αρμοδιότητα της Διαμεσολαβητού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Διεθνή Απαγωγή Ανήλικων Τέκνων από Γονείς είναι να βοηθά τους γονείς να καταλήγουν στην καλύτερη λύση για το καλό του παιδιού τους. Για το λόγο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι το θεμελιώδες καθήκον της Διαμεσολαβητού είναι να διασφαλίζει ότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του απαχθέντος παιδιού. Προκειμένου να μην υποβάλλονται τα παιδιά και οι γονείς, καθώς και στενά εμπλεκόμενα μέρη (όπως είναι οι παππούδες) σε συναισθηματική ένταση και αναστάτωση λόγω των νομικών διαδικασιών, η Διαμεσολαβητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών, όπως είναι η διαμεσολάβηση.
Η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των μερών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης μπορεί να αποτρέψει την άσκοπη μετακίνηση του παιδιού, επιτρέπει στους γονείς να αντιμετωπίζουν ενεργά και αποτελεσματικά όλα τα ζητήματα που αφορούν την οικογένεια και είναι ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή από τις δικαστικές διαδικασίες. Μόλις γίνει κατανοητή και αποδεκτή, και μόλις υπογραφεί από όλα τα μέρη, η συμφωνία μπορεί να υποβληθεί ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο μπορεί να αποφανθεί ως προς τους όρους της στο πλαίσιο δικαστικού διατάγματος που θα αναγνωρίζεται και θα εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα και ο επαγγελματικός χαρακτήρας της διαμεσολάβησης, η Διαμεσολαβητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Διεθνή Απαγωγή Ανήλικων Τέκνων συμβάλλει στη σύσταση κατάλληλης ομάδας διαμεσολαβητών για κάθε ειδική περίπτωση.
Ο κανόνας τον οποίο προσπαθεί να ακολουθεί η Διαμεσολαβητής είναι να εξασφαλίσει τον ακόλουθο συνδυασμό διαμεσολαβητών: μία γυναίκα/ένας άνδρας και ένας δικηγόρος ή άτομο που δεν είναι δικηγόρος, που ομιλούν και οι δύο τις γλώσσες των εμπλεκόμενων στη διαφορά ατόμων.
Νομικά κείμενα σχετικά με την απαγωγή ανήλικων τέκνων:
Παράδειγμα συγκεκριμένης υπόθεσης

Προς τα Ηνωμένα Έθνη et al
Όλα τα δευτερεύοντα οργανώσεις και ΜΚΟ
Intercontinental νομικές ενώσεις
Από: Συνασπισμός της Global Διαχείριση Οικογένεια
Όλα συνδέονται μη-κέρδη, ακτιβιστές και εκπροσώπους των ομάδων συμφερόντων για την αλλαγή του οικογενειακού δικαίου
Εκ μέρους των οικογενειών των οποίων η απώλεια είναι άσκοπα σημαντική λόγω άνισου και αθέμιτου νομικές
πρακτικών σε όλη την υδρόγειο
Μια διεθνής πραγματεία σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο και η μεταρρύθμιση
Αγαπητοί Διακεκριμένοι διεθνείς εκπροσώπους,
Οι οικογένειες σε όλο τον κόσμο πληρώνουν ακριβά εξαιτίας ελαττωματικών δημόσιες πολιτικές που δημιουργήθηκε αν αυτο πολιτική συμφέρον και την εταιρική κέρδος. Είτε κάποιος ψάχνει σε μικτά μηνύματα της υγείας, (ενθάρρυνση της διατροφής, ενώ αναγκάζοντας Monsanto), σπέρνοντας τον φόβο της ασθένειας ακόμα δίνοντας εμβόλια που προκαλούν άλλα προβλήματα, γεγονός που υποδηλώνει άσκηση, αλλά μοιράζουν φρικτή ψυχοτρόπα φάρμακα στα παιδιά ότι η ανάπτυξη ολιστική επίδραση και όλο αυτό το διάστημα ρυπαίνουν γη, τον αέρα και το νερό καταστρέφει το μέλλον της επόμενης γενιάς, οι οικογένειες διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να προστατευθούν από ένα μεγαθήριο οικονομικά με γνώμονα την πολιτική διπολική.
Το σύγγραμμα αυτό πραγματεύεται τη δημόσια τάξη προσδιορισμών επιμέλεια, τη στήριξη παιδιών και στρατηγικές για την προστασία του παιδιού. Αλλά περισσότερο από αυτό, πρέπει επίσης να συζητήσουμε τη χονδρική χρήση των παιδιών για να επωφεληθούν οι χρηματοδότες που οδηγούν στην εκμετάλλευση.
Υπάρχουν στρώματα των θεμάτων που αρχίζει με την τοποθέτηση των παιδιών στο πλαίσιο του δικαίου της θάλασσας. Αυτό ενθαρρύνει μια ρακέτα των διαφόρων μορφών του "νόμιμη" εμπορία παιδιών με δημιουργικές χρήματα κάνοντας συστήματα για να καταστεί κερδοφόρα. Φέρνοντας σε επιχειρήσεις της σύμβασης για την παροχή περαιτέρω βοήθειας στη φτώχεια που σχετίζονται με τα ανθρώπινα υπηρεσίες ή συλλογές υποστήριξη του παιδιού, στη συνέχεια επιτρέποντας αποθεμάτων δημιουργεί ένα σύστημα παγίδευσης για όλους όσους ασχολούνται με μικρό κίνητρο για τις μεταρρυθμίσεις.
Παραδείγματα των ομάδων με τη χρήση της δημόσιας τάξης σε βάρος του δημοσίου είναι οι μέτοχοι με εταιρείες όπως η Maximus Inc, οι δικαστές που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον για τις υιοθεσίες, ενώσεις όπως ψυχολογικές, ιατρικές, φαρμακευτικές και νομικές του οποίου η συνεργασία θέτει ένα ασφυκτικό για τις οικογένειες και τη δέουσα διαδικασία. Τίποτα λιγότερο από τη σύγκρουση συμφερόντων, τοποθετώντας τα παιδιά κάτω ναυτικό δίκαιο και την μετατροπή τους σε εμπόρευμα δημιουργεί ένα σύστημα δικαίου κάνοντας κατάχρηση με την άπληστοι και ιδιοτελή που δεν έχουν καμία συνείδηση όσον αφορά τις συνέπειες για τα άτομα και τις οικογένειες που βιώνουν τις επιπτώσεις αυτών των νόμων. Αντί της δημιουργίας ενός συστήματος ισχύος με βάση βελτιώσεις το θεμέλιο είναι χτισμένο στη δημιουργία αδυναμία στη συνέχεια εκμετάλλευσης των εν λόγω αδυναμιών.
Μια εύστοχη περιγραφή και παράλληλες των δικαιωμάτων του παιδιού μέσω ελιτίστικη ιδεολογία της πρόδηλο πεπρωμένο του πληθυσμού ελέγχου, δηλαδή της οικογένειας:
«Είναι μέρος του γενικού τρόπου διεξαγωγής των λανθασμένη πολιτική ότι η χώρα μας έχει πλέον προσανατολιστεί σε μια όπλων οικονομία που εκτρέφονται σε μια τεχνητή ψύχωση υστερίας και να προωθούνται κατά μια αδιάκοπη προπαγάνδα του φόβου." Douglas MacArthur
Επιτρέψτε μου να αναδιατυπώσει. «Είναι μέρος του γενικού τρόπου διεξαγωγής των λανθασμένη πολιτική ότι η χώρα μας είναι προσανατολισμένη στην οικονομία της εμπορίας παιδιών που εκτρέφονται σε μια τεχνητή ψύχωση της υστερίας παιδικής κακοποίησης και να προωθούνται κατά μια αδιάκοπη προπαγάνδα του φόβου." Jan Smith
Μέσα από τις άσεμνο ποσά των χρημάτων που δαπανώνται για την προπαγάνδα που έχει συσταθεί από την αποταμιευτές παιδί, η πλύση εγκεφάλου είναι επιτυχής. Όπως ένοπλες σπίτια καταιγίδα πολιτοφυλακή για περίεργους λόγους σύλληψη των παιδιών με την απειλή όπλου στη συνέχεια να τραβούν μακριά για να κουτσό Foster τοποθετήσεις φροντίδας που καταλήγουν σε μεγάλο βαθμό υπό την επήρεια ναρκωτικών όταν αντικείμενο, τα επιχειρήματα patriae Parens για την ασφάλεια περιέργως φαίνεται ψεύτικη.
Χάρη στο Διαδίκτυο και οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, η δυνατότητα να συγκρίνουν τις σημειώσεις για το οικογενειακό δίκαιο και τα πρότυπα πίστα είναι πλέον ο κανόνας. Ως αποτέλεσμα αυτών των παρατηρήσεων, πολλοί έρχονται στο συμπέρασμα ότι η μεταρρύθμιση δεν είναι η απάντηση, όταν ολόκληρο το θεμέλιο της συμφέρον βασίζεται σε εσφαλμένες και παραπλανητικές έννοιες με επικίνδυνα στηρίγματα στη θέση που αρνούνται συστηματικά ανθρώπους αλήθεια δέουσα διαδικασία και την ισότητα σε θέματα αστικού δικαίου . Παρά το γεγονός ότι τα πράγματα αλλάζουν σιγά-σιγά, λόγω της παλιάς σχολής ξεπερασμένη νομικά μυαλά σε μια ζώνη άνεση στήριξης, το διαζύγιο, την επιμέλεια και το παιδί πολύ συχνά παίζουν έναν νικητή / παιχνίδι χαμένος σε μια αντιπαράθεση που οικονομικά οφέλη από τη διάλυση της οικογένειας. Στην προστασία των παιδιών,
με στόχο οι οικογένειες είναι συνήθως φτωχοί και πολλά από αυτά έχουν ειδικές ανάγκες που συμβάλλουν στην εστίαση οργανισμό. Μια πλήρης αναμόρφωση τώρα είναι η αναγνωρισμένη λεωφόρο, αλλά εξαιρετικά αντιστάθηκαν σε εκείνους που επωφελούνται. http://www.iptforensics.com/journal/volume10/j10_10_13.htm
Οργανωμένων ομάδων συμφερόντων ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα τους σε βάρος ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Καθώς η πίεση αυξάνεται για την ανεπαρκή οικονομικό σχεδιασμό στην παγκόσμια καταστάσεων που οδηγούν σε αστάθεια της αγοράς, εξτρεμιστικές απόψεις να δανείσει ένα αυτί, όπου στο παρελθόν οι απάνθρωπες και παθολογικές ιδέες θα πάρει πεταχτεί στην άκρη ως αδιανόητο. Ωστόσο, δεν είμαστε ξένοι σε απάνθρωπες ιδέες που να εφαρμόζονται σε ορισμένες περιπτώσεις ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης τραγωδίας και μετα-τραυματικού στρες κάτω από την πνευματική ατυχίες της άρχουσας τάξης. Ποτέ δεν είναι στο σύντομο ανεφοδιασμό της τελευταίας προηγουμένως δοκιμάσει τάση που απέτυχε με ιδεαλιστής που πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει καλύτερα αυτή τη φορά. Ωστόσο, για πρώτη φορά στην ιστορία, ένα μέτωπο από τους ηγέτες της χώρας προσπαθούν ομοιομορφία του οικογενειακού δικαίου μέσω του ΟΗΕ και για εκείνους υπό την εξουσία τους, οι οικογένειες υποφέρουν. Σύμφωνα με το αίτημα για «εξάλειψη της φτώχειας» χώρες αποτυγχάνουν παταγωδώς να καταλήξει σε ένα σχέδιο που το κάνει αυτό ανώδυνα και λειτουργεί πραγματικά.
Σε αυτό έγκειται το πρόβλημα, ένας συνδυασμός του εαυτού χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν σε συνδυασμό με την αναποτελεσματική προγράμματα κοπτών μπισκότων ότι οι αποταμιευτές παιδί πωλούν με κέφι? Έννοιες που το έργο φαίνεται να ξεφύγουν από το νομικό σύστημα και τους οργανισμούς των οποίων βασικός σκοπός είναι η δημιουργία προγραμμάτων, συχνά πειραματικές, τότε εκτελείται τυχαία αφήνοντας αποτελέσματα απρόκλητη και άνευ της αλλαγής. Ανθρώπινο σφάλμα σε κοινωνικά προγράμματα τότε γίνεται περισσότερο σαν "φιλικά πυρά", αφήνοντας ένα εγερτήριο στις πληγείσες άτομα και οικογένειες που αναζητούν ανάπαυλα. Η έλλειψη ηθικής στην τεκμηρίωση ή / και την έλλειψη αντικειμενικότητας και της κατάρτισης στην αποδεκτές νομικές μεθόδους που προέρχονται από μια σειρά από μη επαρκώς προετοιμασμένων ενδιαφερομένων βάλει μαζί ένα αρχείο υπόθεση που μοιάζει συχνά τίποτα σαν την οικογενείας. Προσθήκη στο ότι τα οικονομικά κίνητρα για να κρατήσει ένα δικαστήριο ή υπηρεσία ανοικτή και ακμάζουσα δημιουργεί ένα γόνιμο έδαφος λανθασμένη ενέργεια με την καταστροφή της οικογένειας ως το τελικό αποτέλεσμα.
Στο όνομα της ασφάλειας των παιδιών, τα παιδιά συχνά υπόκεινται σε καταστάσεις πολύ χειρότερα τότε τι είχαν αφαιρεθεί από την εξάρτηση σε δράση. Μεταφέρθηκε από σπίτι σε σπίτι, το οποίο υποβλήθηκε για την ψυχική, συναισθηματική, σωματική και σεξουαλική κακοποίηση που συχνά παίρνει αγνοείται με αποτέλεσμα να ενεργούν έξω συμπεριφορές, τα παιδιά στη συνέχεια να πάρει υπό την επήρεια ναρκωτικών με τις χημικές ουσίες που δεν είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, πόσο μάλλον τα παιδιά. Τα μέλη ορίζουν στη συνέχεια παραμέληση χρησιμοποιώντας γενικούς όρους που παίρνουν ερμηνεύεται συνήθως με εξωραϊσμό και την υποκειμενική ανάλυση σύροντας τις μορφές βασανιστηρίων μέσω των φορέων λήψης αποφάσεων του κράτους που παράγουν κάποιον που δεν θα συνεισφέρουν στην κοινωνία στο σύνολό της, μετά που θα υπονομεύεται από τις
αποταμιευτές παιδί. Τα κράτη έχουν δημιουργήσει μια μορφή νομιμοποιηθεί εμπορίας παιδιών και της ανθρώπινης εξευτελισμό, ενώ σπάζοντας το δικό τους χέρι χαϊδεύει τον εαυτό τους στην πλάτη προσποιείται ότι κάνει καλό και όχι κακό.
Ενώ τα Ηνωμένα Έθνη είναι γνωστή για τις φωτογραφίες που απεικονίζουν παιδιά που λιμοκτονούν στα σπιτικά καλύβες δημιουργείται από τα συντρίμμια, πολιτισμένη κοινωνία είναι η δημιουργία ψυχές που σχηματίζονται από τα συντρίμμια του οργανωμένου χάους στα δικαστήρια και τις υπηρεσίες. Αυτό δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί για τους ενήλικες υποβάλλονται σε οικογενειακό δίκαιο στις ανεπτυγμένες χώρες και δεν εργάζονται για το κενό των παιδιών της αγάπης της οικογένειάς τους.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η έννοια του γονικού συνδρόμου αλλοτρίωσης υποβλήθηκε και απορρίφθηκε από την DSM προγραμματιστές V. Τεχνικά, υπάρχουν παρόμοια χαρακτηριστικά ως συν-εξάρτηση σε σχέση με τις πτυχές της σχέσης. Η διαφορά είναι πλύση εγκεφάλου με PAS έναντι μορφές κακοποίησης σε συνδυασμό με κάποιον ευάλωτα σε κακοποίηση καταλήγει με ελαττωματική αιτιολογία και ανθυγιεινά συνημμένα. Co-εξάρτηση αναγνωρίζεται πλέον ως ένα γενικό πρόβλημα με ένα φαινόμενο χιονοστιβάδας που απαιτεί τροποποίηση της συμπεριφοράς και τις αλλαγές μοτίβο σκέψης. Όλο και πιο συχνά αυτό παίρνει υποστήριξε και πληρώνονται μέσω δολάρια φορολογούμενου, λόγω της μακροπρόθεσμα επηρεάζει τη διαχείριση του τρόπου ζωής. Έτσι, επίσης, δεν αλλοτρίωση έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, ωστόσο, η αλλοτρίωση δεν είναι μόνο ένας γονέας εναντίον του άλλου με δυσπροσαρμοστικές μεθόδους. Η αποξένωση μπορεί να προέλθει από μια μεγάλη σειρά από φορείς λήψης αποφάσεων να περιλαμβάνει αιρετούς αξιωματούχους, το γραφείο και το γήπεδο που σχετίζονται με φορείς, αποδίδεται εθελοντών, των εισαγγελέων και ακόμη και τη δική δικηγόρος υπεράσπισης του. Ας ρίξουμε μια ματιά σε ό, τι αλλοτρίωση είναι και πώς χρησιμοποιείται από τα δικαστήρια.
Ξεκινώντας με την ίδρυση της δημόσιας πολιτικής που κατοικεί στο βιβλίο, "Πέρα από το καλύτερο συμφέρον του παιδιού" από Goldstein, Solnit και ο Φρόιντ, μια παράξενη συλλογή της ψυχολογίας, φιλοσοφίας και θεωρίες έφεραν μαζί και υποβάλλονται με την ελάχιστη απόδειξη της πραγματικής ουσίας που αφορούν ο χειρισμός των οικογενειών, την ασφάλεια των παιδιών και το δίκαιο. Χρησιμοποιώντας τεχνικές πώλησης ντροπή, οι συγγραφείς κοινωνικές πιέσεις δικαστές, ιδίως σε κάνει γρήγορα, ανεύθυνες αποφάσεις που βασίζονται στην αίσθηση μια υποτιθέμενη παιδιού του χρόνου φωνάζουν τους για να είναι τίποτα λιγότερο από ό, τι βάναυση στη διάλυση των οικογενειών. Ενώ η αίσθηση του παιδιού του χρόνου μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετική από ό, τι έναν ενήλικο, αυτό το κεφάλαιο είναι παραπλανητική, δεδομένου ότι εντάσσεται στο τμήμα της οικογένειας. Τα παιδιά άρπαξαν από την οικογένεια είτε σε διαζύγιο ή ενέργεια εξάρτησης θα προσαρμοστούν επειδή πρέπει. Αυτό ανάγκασε προσαρμογή δεν είναι χωρίς συνέπειες, όπως αποδεικνύεται από την αποτυχία να αναπτυχτεί που υπάρχει σε μονογονεϊκά νοικοκυριά και την τοποθέτηση ξένος. Αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό ελαχιστοποιείται και δυσδιάκριτες πάνω για τη βελτίωση της ασφάλειας και την υπηρεσία επιβίωσης πάνω από το κόστος που συνδέεται με τις επιπτώσεις της οικογένειας και το υπόλοιπο της κοινότητας στο σύνολό της.
Ενώ το σύστημα εργάζεται υπερωρίες προσπαθώντας να μειώσει τη σημασία των βιολογικών οικογένειας στη δυναμική της ανατροφής του παιδιού, το "Χ" παράγοντα ή μάλλον, εκείνο το παράξενο ενέργεια που δεσμεύει συνδεδεμένα πρόσωπα μαζί σχηματίζουν ένα δεσμό που είναι τόσο βαθιά και αρχέγονη εξακολουθεί να υφίσταται και δεν μπορεί να να αναγράφεται, λόγω της μια νέα μόδα ή το θέμα που ωφελεί το δικαστήριο. Ο παράγοντας Χ είναι τόσο χρόνο δοκιμαστεί και να παρατηρηθούν πάνω από εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες χρόνια. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, το σύστημα της μη στερητικών της ελευθερίας γονέα μειώνεται με την ετικέτα "ψυχολογική μητρικής" και για ποιο σκοπό; Και είναι αυτή η ετικέτα, μαζί με μειωμένη γονική είσοδο όφελος του παιδιού; Έχει πάρει και τους δύο γονείς για να ολοκληρωθεί η Γιν / Γιανγκ παρέχει τέλεια ισορροπία; Πώς αυτή η έλλειψη ισορροπίας επηρεάζει τη συνολική απόδοση της ζωής του παιδιού; Η απόδειξη είναι στην πισίνα στατιστικά στοιχεία που αποκαλύπτει ξεκάθαρα ένα πρόβλημα απόντες γονείς.
Το «συμφέρον του παιδιού» είναι να αυξάνεται σε ειρήνη με τους δικούς τους γονείς, τους παππούδες και τις οικογένειές τους. Αναδοχής και υιοθεσίας είναι μια βιομηχανία παιδί, μια άλλη μορφή του ανθρώπινου εμπορίου.
Μια σειρά από χρόνια στο κολέγιο έχω αναπτύξει μια θεωρία της προσωπικότητας που επινόησε "διαστασιολόγηση" βασίζεται σε τρεις διαστάσεις οικοδόμηση χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, δηλαδή του νου, το σώμα και το πνεύμα. Μια πλήρης αυτο actualizing πρόσωπο θα έχει και τις τρεις διαστάσεις πλήρως λειτουργική δημιουργία κατάλληλων νευρικών οδών και την ικανότητα για να δείτε οποιαδήποτε κατάσταση διεξοδικά με την υγιεινή και την αναμενόμενη συναισθηματική ικανότητα που συνοδεύουν τη λήψη αποφάσεων. Αν δεν κάνω λάθος, και πιστεύω ότι είμαι, τότε έχουμε πολλά υπεύθυνους λήψης αποφάσεων που είναι ουσιαστικά συναισθηματικά ανάπηρος και μη ανθρώπινα όντα που κατοικούν σε υψηλό επίπεδο αρχής και διοικητικές θέσεις. Για να περιπλέξει περαιτέρω λήψη των αποφάσεών τους, συχνά είναι κυρίως αριστερά εγκέφαλο, μερικές φορές με την επιλογή λόγω νιώσουν πιο ασφαλείς με αριθμούς και μαύρο και άσπρο σκέψης και άλλες φορές επειδή η εκπαίδευση ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στην επιστήμη και τα μαθηματικά. Μεταφράστε αυτό στη διαχείριση του κράτους του πληθυσμού που αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την καταστροφή, κατάχρηση εξουσίας και έλλειψη ηθικής που οφείλεται στη χαμηλή ενσυναίσθηση.
Πολλοί σε υψηλές θέσεις επίπεδο ηγεσίας στάλθηκαν σε ακριβά σχολεία επιβίβασης συνέχεια μετεκπαιδεύτηκε στην Ivy League. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν είναι διαφορετικό από την αποστολή ενός θετό παιδί σε ένα οικοτροφείο υπό κρατικό έλεγχο και ενώ τα αποτελέσματα όσον αφορά το εισόδημα και το καθεστώς μπορεί να διαφέρουν, η εσωτερική βλάβη από την έλλειψη ανατροφή και PTSD εξακολουθεί να είναι ένα διαδεδομένο πρόβλημα. Δεδομένου ότι αυτές οι αποκτήσουν γνώσεις των παιδιών σε άλματα και όρια, ενώ την ίδια στιγμή την ανάπτυξη διαταραχών κατάσχεση και τους μηχανισμούς προσαρμογής σε μια ζωή χωρίς αγάπη, πάνε για να δείτε την οικογένεια και την κοινότητα από ένα κατεστραμμένο θέα στη συνέχεια να ενθαρρύνει έντονα τη δημόσια τάξη με βάση τις δικές τους δημιούργησαν την παθολογία.
Διαβάζοντας διάφορα πραγματεία σχετικά με την παγκόσμια διαχείριση με σκοπό την ελαχιστοποίηση της σημασίας των φυσικών οικογενειών τάξης, η intellectualism παίρνει λαμβάνονται σε μια μορφή
τέχνης γίνει σχεδόν οδυνηρό να διαβάσει ακόμα έξυπνη ήχο δεν ισούται με την αλήθεια. Μερικά παραδείγματα χρήσης από την εμπόλεμη ορφανά αναγκασμένοι να προσαρμοστούν σε ξένο έδαφος και χωρίς οικογένεια, οι θεωρίες προτείνουν τα παιδιά όχι μόνο δεν χρειάζεται οικογένεια, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί μια χαρά χωρίς το ένα, ενώ εξαρτάται αποκλειστικά από το κράτος για όλους τους τροφή. Αναγκαστική προσαρμογή γίνεται στη συνέχεια "good enough" για εκείνους των οποίων κύριος στόχος είναι να αλλάξει την πίστη στο κράτος, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τη δύναμη που κατοικεί στην οικογένεια, τη θρησκεία και τον πολιτισμό.
Ψυχοπαθείς: ευρήματα δείχνουν ότι οι BRAIN http://www.crimetimes.org/97b/w97bp4.htm ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Αριστερά του εγκεφάλου / δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου;
"Περισσότερες αποδείξεις ότι οι ψυχοπαθείς δεν αντιδρούν φυσιολογικά σε συναισθηματικά ερεθίσματα προέρχεται από μια νέα μελέτη από Rodney Μέρα και Stephen Wong. Σημειώνοντας ότι το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου είναι εξειδικευμένο για την επεξεργασία την συναισθηματική σημασία των λέξεων, οι ερευνητές εικάζουν ότι «ψυχοπαθείς, οι οποίοι είναι unempathic, αναίσθητη, και συναισθηματικά ρηχά, θα εξαρτώνται λιγότερο από τους μη ψυχοπαθείς στο δεξί ημισφαίριο, με βάση τις στρατηγικές αποκωδικοποίησης ". Αντ 'αυτού, θεωρία, ψυχοπαθείς μπορούν να βασίζονται περισσότερο στο αριστερό ημισφαίριο, το οποίο «χρησιμοποιεί μια πιο λεκτική-αναλυτική στρατηγική."
Οι ερευνητές εξέτασαν 20 ψυχοπαθείς τροφίμους σωφρονιστικών και 20 μη-ψυχοπαθείς τροφίμους. Οι συμμετέχοντες είχαν δείξει δύο λέξεις, μια λέξη με αρνητική συναισθηματική χροιά, και μια «ουδέτερη» λέξη σε κάθε δοκιμή. Ο μισός χρόνος, η αρνητική λέξη εμφανίστηκε στο δεξί οπτικό πεδίο θεμάτων », και η ουδέτερη λέξη στο αριστερό οπτικό πεδίο? Στις υπόλοιπες δοκιμές, η σειρά αντιστράφηκε.
"Όπως είχε προβλεφθεί," Ημέρα και Wong λένε, "μη-ψυχοπαθείς ήταν πιο ακριβή και πιο γρήγορα στην επεξεργασία αρνητικές συναισθηματικές λέξεις στο αριστερό οπτικό πεδίο (δεξί ημισφαίριο) σε σχέση με το δεξί οπτικό πεδίο (αριστερό ημισφαίριο). Ψυχοπαθείς, από την άλλη πλευρά , δεν δείχνουν μια σημαντική οπτική τομέα πλεονέκτημα. " Όταν είναι αρνητική και ουδέτερη πρόσωπα έχουν δείξει, ωστόσο, ψυχοπαθείς και μη ψυχοπαθείς δεν διέφερε στις απαντήσεις τους. Αυτό σημαίνει, λένε οι ερευνητές, ότι η μη φυσιολογική επεξεργασία των συναισθηματικών ερεθισμάτων από ψυχοπαθείς μπορεί να περιοριστεί με τη γλώσσα. "
"Εντός του είδους αρπακτικά που χρησιμοποιούν τη γοητεία, χειρισμό, εκφοβισμό και τη βία για να ελέγχουν τους άλλους και να ικανοποιήσει τους δικούς τους ιδιοτελείς τους ανάγκες."
Τι κοινωνικούς μηχανικούς και δομιστές την ελπίδα να επιτευχθεί; Θέλουν να αυξήσουν την εκπαίδευση των παιδιών και την απασχολησιμότητα σε περισσότερες περιοχές. Θέλουν να μειώσουν θρησκευτική ιδεολογία με πιο εξάρτηση της κυβέρνησης και τις αξίες. Θέλουν λιγότερα προβλήματα στα δικαστήρια και περισσότερο έλεγχο στους δρόμους. Επειδή έχουν βάλει τη χώρα μας στο χρέος, που χρειάζονται φόρους της επόμενης γενιάς. Οι εταιρείες θέλουν να πληρώνουν χαμηλότερους μισθούς, ενώ πιέζοντας τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι υψηλότερες ups αμηχανία σε χαμηλό σκορ εκπαίδευση και θέλουν εκείνοι αυξηθεί τόσο οι ΗΠΑ φαίνεται καλύτερα. Περισσότερα φιλελεύθερες ομάδες ειδικών συμφερόντων θέλουν να υιοθετήσουν παιδιά και να τους από τις
οικογένειες και το νομικό σύστημα απλά θέλει ομοσπονδιακά δολάρια με μικρή αντίσταση από τις οικογένειες, όταν θεσπίζουν από τα παιδιά τους σε ξένους. Θέλουν όλους μας υπό την επήρεια ναρκωτικών, που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς τους, που ελέγχεται από κάθε άποψη και δεν θέλουν τη γνώμη μας για οποιαδήποτε από τις συμπεριφορές τους. Αλλά το πιο σημαντικό, θέλουν να κάνουν όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά των φτωχών και θα καταστρέψει κάθε γονέα ότι τα αντικείμενα ενώ τα τμήματα των πλουσίων εξακολουθούν να είναι παιδεραστές, βιαστές, δολοφόνους, καταχραστές, ψυχοπαθείς, ναρκομανείς και αλκοολικοί, οι δράστες, αρπακτικά όλων τύπους, και πολεμοκάπηλων.
Το παρακάτω είναι μια προσπάθεια να καθορίσει περαιτέρω τα προβλήματα που δημιουργούνται στο οικογενειακό δίκαιο.
Οι πολίτες DSM V
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ Γονική Αποξένωση ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΑΙΔΙ
Ολοκληρωμένα Συστήματα κακοποίησης παιδιών και την αποξένωση σύνδρομο (όλες οι κατηγορίες)
Τα σημεία και συμπτώματα: (μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένα ή όλα τα σημεία και συμπτώματα)
• Το σύστημα χρησιμοποιεί ένα μοτίβο της επιρροής του νόμου και ψήφιση που δίνει ελάχιστη σχέση με το αποτέλεσμα
• Σε άρνηση της αρνητικής έκβασης και της διαδικασίας ή να ανακατευθύνει τις αιτίες αποτέλεσμα να μη σχετίζονται με πηγή
• αναπαράγουν μία πεποίθηση ότι το σύστημα δεν είναι επιβλαβής
• Οι πάροχοι καταφανώς ψευδείς ή παραπλανητικές στατιστικές
• διακρίσεις λόγω φύλου πρακτικές συχνά στη λήψη του νόμου, η επιρροή του νόμου και την άσκηση του νόμου
• Δυνάμεις απαιτείται ρεαλιστικό προγραμματισμό κοπτών μπισκότων, προκειμένου για στοχευμένες μέρη να συνεχίσουν συνημμένα
• Δημιουργεί οικονομικές δυσκολίες με ρεαλιστικό προγραμματισμό και υψηλές κυβερνητικές τακτικές πίεσης
• Ενσωματώνει δυσπροσαρμοστικών ψυχολογικές θεωρίες που οδηγούν σε ακραίες άγχος της οικογένειας αγκαλιάστηκε από το δικαστήριο
• Εστιάζει στη δίωξη και τη δημιουργία των θυμάτων
• ελαχιστοποιεί ή αποφεύγει επιπτώσεις στο παιδί (ren)
• Κάνει δικαιολογίες για τη δημιουργία των επιπτώσεων στα παιδιά, ενώ εμφανίζει ακραίες περιπτώσεις που είναι στο χαμηλό εκατοστημόριο
• δικαιοσύνη feigns για υποπέσει στην πλευρά του παιδιού για να καταστρέψει μια οικογένεια χωρίς λόγο
• Πρακτικών της απάτης κατά το δικαστήριο μέσω ψευδορκία και / ή σκόπιμα ενσωματώνει παραπλανητικές πληροφορίες ή παραλείπει κρίσιμα γεγονότα
• Οι πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί οικονομικά κίνητρα υπερισχύουν ευεξίας κοινότητα και την οικογένεια
• μεθοδικά και σκόπιμα αποφεύγει υπευθυνότητα χρησιμοποιώντας μια σειρά από τακτικές
• Στερείται πραγματική επιστημονική βάση για τις πεποιθήσεις. Τα γεγονότα της ζωής πιο πιθανό από ό, τι δεν αμφισβητεί τις θεωρίες
• Η ανισότητα και σε λίγο δεν ίση προστασία του νόμου
• Προστατεύει όσους παρανομούν: δολοφονία χαρακτήρα, συκοφαντία, της ψευδορκίας, της απάτης, της πολιτικής παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κακής χρήσης των δικαστηρίων, σύμφωνα με τις ρήτρες ασυλίας
• Λειτουργεί υπό την ασάφεια του χρώματος του νόμου να θεσπίσει τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα καταχρήσεις
• θύματα ενηλίκων και παιδιών συχνά βιώνουν διάφορες μορφές PTSD και ψυχικής υγείας που σχετίζονται με τη συστηματική κατάχρηση
• Τα παιδιά επισημαίνονται και θεωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία της κυβέρνησης δημιουργεί παθολογικές ροές χρηματοδότησης
• Πράξεις αυτο δικαιολογείται από άστοχες τις αξίες και τις πεποιθήσεις
• dehumanizes στοχευμένες ενήλικες
• Ελαχιστοποιεί τις συνέπειες για τις πράξεις
• κατηγορεί τους άλλους για τις αποφάσεις τους ή το σύστημα και την επακόλουθη αποτελέσματα
• υποκειμενική ανάλυση χρησιμοποιούνται αντί της έρευνας
• Χειρίζεται πληροφορίες χρησιμοποιώντας μια σειρά από μεθόδους
• Ανθρώπινο λάθος παραλειφθεί από ή κρυμμένα
• ενσταλάζει επαναλαμβανόμενη προπαγάνδα
• Προσφέρει κίνητρα ή αφαιρεί κίνητρα για συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις
• άρνηση Επικοινωνία
• Δίνει ντροπή / ενοχής τόσο του θύματος όσο και στοχευμένη ενηλίκων
• Προσφέρει τις προτάσεις της ψευδούς ασφάλειας με την αποξένωση
• Μπορεί να λάβουν περιττά μέτρα προστασίας
• Εμφανίζει το σύστημα καταλαβαίνω γνώσεις αξιοποίηση των υφισταμένων νόμων και δημόσια πολιτική προς όφελος αυτο
• Συχνά υπερηφανεύεται για δημιουργική βλάβη και μπορεί να κοροϊδεύει τους άλλους σε συναισθηματικό πόνο
• Παραβιάζει κανονικά κοινωνικούς κώδικες και της ιδιωτικής ζωής
• Ερμηνεύει όλα ή τα περισσότερα γεγονότα δημιουργώντας αρνητικά κρίση άσκοπα
Ενστάλαξε Ακατάλληλη δυσαρέσκεια
Μια κατάσταση που δημιουργείται μέσω μεροληψία κίνητρα στρατηγικές από ένα ή περισσότερα πρόσωπα σε θέσεις αρχής που είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση παιδιών με συγκεκριμένο σκοπό την αδικαιολόγητη αποξένωσης σχετικά με τη φυσική τάξη σχετίζονται με βιολογικά άτομο (α)
Κοινή παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά των θυμάτων
• Αλλαγή των αντιλήψεων συναισθήματα και τις σκέψεις προς κάποιον προηγουμένως συνδεδεμένο
• Που επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση μέσα από εμφανή ή συγκεκαλυμμένη μηνύματα που υποδηλώνουν περιορισμένη καλλιέργεια και φροντίδα από στοχευμένες παραλήπτη ενηλίκων (s)
• Γνωστική παραφωνία λόγω μεταδώσει πληροφορίες που αντιτίθεται διαμετρικά τρέχουσες πεποιθήσεις και εμπειρίες
• βλάψετε τον εαυτό και ιδεασμός αυτοκτονίας
• Ενεργώντας και / ή εγκληματικών συμπεριφορών
• Αυξημένη ασθένεια
• Η κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, ο φόβος της εγκατάλειψης, το αίσθημα της προδοσίας, εναλλαγές της διάθεσης, η υπερβολική αφηρημάδα, έλλειψη εστίασης, λήθαργος, απελπισία, επίπεδο συναίσθημα, υπερκινητικότητα, κολλώδες σε αγνώστους
• απερίσκεπτη αδιαφορία για την ασφάλεια
• αναπτύχθηκαν πρόσφατα εξέφρασε την οργή και αγανάκτηση
• Συναισθήματα που οι απόψεις δεν αποτιμώνται ούτε σεβαστά
• Μείωση στο σεβασμό για την εξουσία
Γνωρίσματα Αυτουργός γονική
• Την αποκάλυψη διχόνοια οικογένεια που δεν είναι σε ηλικία κατάλληλη
• Ο εξαναγκασμός σε ένα παιδί να επιλέξει συμμαχίες
• ανακριτικοί ένα παιδί για τη λήψη πληροφοριών
• Η συνεχής κριτική του άλλου γονέα
• Προσπάθειες να παραβιάζουν δικαστικές αποφάσεις
• Επιπόλαια κατηγορίες
• Διαταραχή με σχετική σύνδεση
• Η παρενόχληση και η συναισθηματική δυσφορία χρήση οικονομικών και το παιδί (ren)
• Αγοράζοντας την πίστη ενός παιδιού
• Ενθάρρυνση της ασέβειας και της ανυπακοής
• εαυτό Ζωγραφική ως θύμα
• Κάνοντας ένα παιδί υπεύθυνο για την ανακούφιση γονική δυστυχία
• Αρνείται την πειθαρχία με την ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση
Αυτουργός γνωρίσματα προστασία των εργαζομένων παιδί ή κηδεμόνα litems διαφημίσεων (άμεση και έμμεση βλάβη)
• Μειώνει την επίσκεψη να παρεμβαίνει με συγκόλληση 

Δεν υπάρχουν σχόλια: